Stanovy

STANOVY

Lucky kolečka o. s.

 

Čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

1) Název sdružení je: Lucky kolečka o.s. (dále jen „sdružení“);

2) Sídlem sdružení je Turistická 1780/2, 323 00 Plzeň

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4) Charakter sdružení: Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, jeho právní postavení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

 

Čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

1) Poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti podpory občanů s tělesným hendikepem, především paraplegiků a kvadruplegiků.

2) Podpora občanů s tělesným hendikepem  v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit

3)Podpora občanů pečujících o osoby s tělesným hendikepem, zejména rodinných příslušníků.

 

Čl. III

Formy činnosti

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

1) Zajišťování a realizace sportovních a jiných volnočasových aktivit pro občany s tělesným hendikepem, především paraplegiky a kvadruplegiky.

2) Zajišťování a realizace vzdělávacích aktivit pro občany s tělesným hendikepem, především paraplegiky a kvadruplegiky.

3) Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky a semináře) pro občany s hendikepem, především paraplegiky a kvadruplegiky a osoby pečující o osoby s tělesným hendikepem.

4) Přispívání k ochraně lidských práv a dodržování platných zákonů.

5) Spolupráce s jinými sdruženími.

6) Soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně).

7) Osvětová činnost.

 

Čl. IV

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2) Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele, na základě jeho písemné přihlášky.

Přihláška musí obsahovat: Jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení čí e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

3) Výbor sdružení o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

5) Člen sdružení má právo zejména:

 • Účastnit se veškeré činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
 • Účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen.
 • Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.
 • Podílet se na stanovování  cílů a forem činnosti sdružení.

6) Člen sdružení je povinen zejména:

 • Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení.
 • Platit členské příspěvky.
 • Sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

7) Členství zaniká:

 • Doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení.
 • Rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena pro hrubé porušování stanov.
 • Nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.
 • V případě, že se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
 • Úmrtím člena.

 

Čl. V

Orgány sdružení

 • Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)      schválila případné změny stanov,

b)      zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,

c)      schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)     určila koncepci činnosti sdružení na další období,

e)      stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet sdružení na příští období,

g)      zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,

h)      rozhodla o zániku sdružení.

 • Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášení schopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 • Činnosti sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který:

a)      který si zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka,

b)      na nejbližší schůzi projednává věc, požádá-li o to člen sdružení,

c)      připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

 • Jménem sdružení jedná předseda.

Čl. VI

Hospodaření sdružení

1) Sdružení hospodaří  s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.

2) S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.

3) V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2) Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 28. 2. 2013. Účinnosti nabývají dnem schválení změn u Ministerstva vnitra ČR.

 

Vypracoval:

Mgr. Zuzana Augustová, 2013

Kontaktní osoby:

 • Josef Augusta (předseda sdružení) – 775 550 091, Sokolovská 763/11, 323 00 Plzeň
 • Mgr. Zuzana Augustová – 731 104 665, Mohylová 1062/109, 312 00 Plzeň
 • Korespondenční adresa: Lucky kolečka o.s., Turistická 1780/2, 323 00 Plzeň
 • e-mail: luckykolecka@seznam.cz